نمونه قرارداد مشارکت در واردات و فروش کالا

نمونه قرارداد مشارکت در واردات و فروش کالا دانلود نمونه قرارداد مشارکت در واردات و فروش کالا 4 ص فرمت word  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

نمونه فرم قراردادترخيص كالا

نمونه فرم قراردادترخيص كالا دانلود نمونه فرم قراردادترخيص كالا 1 ص فرمت word  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

نمونه قرارداد حفاظتی نیروی انتظامی با واحدهای زیرمجموعه دانشگاه

نمونه قرارداد حفاظتی نیروی انتظامی با واحدهای زیرمجموعه دانشگاه دانلود نمونه قرارداد حفاظتی نیروی انتظامی با واحدهای زیرمجموعه دانشگاه  به منظور انجام امور حفاظت 3 ص فرمت word  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

نمونه قرارداد حمل مصالح

نمونه قرارداد حمل مصالح دانلود نمونه قرارداد حمل مصالح 2 ص فرمت word  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

نمونه قرارداد اعطای نمایندگی پخش ويژه خودرو

نمونه قرارداد اعطای نمایندگی پخش ويژه خودرو دانلود نمونه قرارداد اعطای نمایندگی پخش ويژه خودرو 4 ص فرمت word  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

نمونه قرارداد احداث سكوي عمل آوري خرما

نمونه قرارداد احداث سكوي عمل آوري خرما دانلود نمونه قرارداد احداث سكوي عمل آوري خرما 2 ص فرمت word  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

نمونه قرارداد اجاره امور دارويي

نمونه قرارداد اجاره امور دارويي دانلود نمونه قرارداد اجاره امور دارويي 5 ص فرمت word  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

فرم قرارداد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران با پزوهشگران

فرم قرارداد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران با پزوهشگران  دانلود فرم قرارداد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران با پزوهشگران 7 ص فرمت word   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

نمونه فرم واگذاری فعالیتهای خدمات عمومی

نمونه فرم واگذاری  فعالیتهای خدمات عمومی دانلود نمونه فرم واگذاری فعالیتهای خدمات عمومی 7 ص فرمت word  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

فرم قرارداد واگذاری مدیریتی و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان

فرم قرارداد واگذاری مدیریتی و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان دانلود فرم قرارداد واگذاری مدیریتی و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان 10 ص فرمت word  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

نمونه قرارداد واگذاري مشاركتي داروخانه

نمونه قرارداد واگذاري مشاركتي داروخانه دانلود نمونه قرارداد واگذاري مشاركتي داروخانه 6 ص فرمت word  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

نمونه قرارداد انجام طرح پژوهشي در قالب طرح گرانت

نمونه قرارداد انجام طرح پژوهشي در قالب طرح گرانت دانلود نمونه قرارداد انجام طرح پژوهشي در قالب طرح گرانت 2 ص فرمت word  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

نمونه قرارداد انجام طرح پژوهشي در قالب نيازهاي محلي استان

نمونه قرارداد انجام طرح پژوهشي در قالب نيازهاي محلي استان دانلود نمونه قرارداد انجام طرح پژوهشي در قالب نيازهاي محلي استان 2 ص فرمت word  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

نمونه قرارداد انجام امور آشپزخانه و رستوران

نمونه قرارداد انجام امور آشپزخانه و رستوران دانلودنمونه قرارداد انجام امور آشپزخانه و رستوران 9 ص فرمت word   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

نمونه قرارداد انجام خدمات علمی، فنی و مهندسی توسط اشخاص حقوقی

نمونه قرارداد انجام خدمات علمی، فنی و مهندسی توسط اشخاص حقوقی دانلود نمونه قرارداد انجام خدمات علمی، فنی و مهندسی توسط اشخاص حقوقی 6 ص فرمت word  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

نمونه قرارداد خدمات مدیریت طرح

نمونه قرارداد خدمات مدیریت طرح دانلود نمونه قرارداد خدمات مدیریت طرح 3 ص فرمت word  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

فرم قرارداد انجام خدمات حمل و نقل داخل شهري

فرم قرارداد انجام خدمات حمل و نقل داخل شهري دانلود فرم قرارداد انجام خدمات حمل و نقل داخل شهري 3 ص فرمت word  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

نمونه قرارداد انجام خدمات رضايت سنجي از ذينفعان شركت برق منطقه اي يزد

نمونه قرارداد انجام خدمات رضايت سنجي از ذينفعان شركت برق منطقه اي يزد دانلود نمونه قرارداد انجام خدمات رضايت سنجي از ذينفعان شركت برق منطقه اي يزد 11 ص فرمت word  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

نمونه قرارداد اخذ تضمین به منظور حفظ و نگهداري وجوه و اموال و اسناد بانکی

نمونه قرارداد اخذ تضمین به منظور حفظ و نگهداري وجوه و اموال و اسناد بانکی دانلود نمونه قرارداد اخذ تضمین به منظور حفظ و نگهداري وجوه و اموال و اسناد بانکی 2 ص فرمت word  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

نمونه قرارداد استیجاره اموال منقول ( تجهیزات) مورد نیاز واحدهای تابعه کارفرما

نمونه قرارداد استیجاره اموال منقول ( تجهیزات) مورد نیاز واحدهای تابعه کارفرما دانلود نمونه قرارداد استیجاره اموال منقول ( تجهیزات) مورد نیاز واحدهای تابعه کارفرما 2 ص فرمت word  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان
تعداد صفحه(150):