رساله شهرسازی نقش استراتژی توسعه شهری (CDS)در سیاست های تامین مسکن گروه کم درآمد شهری

رساله شهرسازی نقش استراتژی توسعه شهری (CDS)در سیاست های تامین مسکن گروه کم درآمد شهری

پایان نامه رساله شهرسازی نقش استراتژی توسعه شهری (CDS) در سیاست های تامین مسکن گروه کم درآمد شهری (نمونه موردی شهرکرج) 141 صفحه با فرمت WORD

 

 

 

چکیده

اهداف این تحقیق،  شامل شناسایی جایگاه و نقش طرح های استراتژی توسعه شهری در تامین سیاست های توسعه مسکن. بررسی در راستای هم بودن  سیاست های اعمالی در راستای تامین مسکن گروه کم درآمد شهری با پارامترهای طرح های توسعه شهری  و شناخت نقش سازمان های متولی تامین مسکن برای اقشار کم درآمد شهری و میزان موفقیت آنها در این مورد  می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه استراتژی های توسعه شهری از تحليل F-TEST  استفاده گردید. با توجه به نتايج به دست آمده از تحليل F-TEST  ، سطح معني داري رضایت ساکنین از مولفه های مسکن اقشار کم درآمد در طرح های توسعه شهری CDS به غیر از دو مولفه خدمات مربوط به تأمين آب، برق، گاز، بالای 0.05 است، یعنی  سطح رضایت ساکنین حجم نمونه بر اساس پرسش نامه کسب شده به جز دو مورد اشاره شده فاقد ارتباط معنادار با مولفه های مسکن اقشار کم درآمد دارد و این به معنی عدم رضایت کلی ساکنین از ویژگی های مسکن ساخته شده در مناطق مورد مطالعه در شهر کرج است.

واژه های کلیدی: توسعه شهری ، کرج، مسکن اقشار کم درآمد، تحليل F-TEST

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 6

1-1 بیان مساله: 7

1-2 ضرورت و اهمیت پژوهش: 9

1-3 اهداف تحقیق: 11

1-4سوالات تحقیق: 12

1-5 فرضیه های تحقیق.. 12

1-6 روش تحقیق: 13

1-6-1-   نوع روش تحقیق : 13

1-6-2- روش گردآوری اطلاعات: 14

1-6-3-  ابزار گردآوری اطلاعات: 14

1-6-4-   روش تجزیه وتحلیل اطلاعات... 14

1-7 پیشینه تحقیق: 15

1-8  محدودیتهای تحقیق.. 24

فصل دوم: ادبیات و چهارچوب نظری.. 25

2-1 استراتژی توسعه شهری CDS. 25

2-1-1 تعریف استراتژی توسعه شهری cds. 25

2-1-2 تاریخچه استراتژی توسعه شهری CDS. 26

2-1-3 اهمیت و ضرورت رويكرد استراتژي توسعه شهري.. 26

2-1-4  اهداف CDS : 28

2-1-5  عناصر اصلی CDS: 28

2-2  مسکن اقشار کم درآمد. 30

2-2-1  سازمان ها و نهادهای بین المللی دخیل در برنامه ریزی مسکن اقشار کم درآمد : 31

2-2-2   مقایسه سیاست های مسکن در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته. 33

2-2-2-1    سیاست های مسکن در کشورهای توسعه یافته. 33

2-2-3  مرور تجارب ملی در زمینه برنامه ریزي تأمین و تولید مسکن گروههاي کم درآمد. 37

2-2-4   دیدگاه های رایج در مورد مسکن کم درآمد: 39

2-2-4-1   دیدگاه خنثی و منفعل.. 39

2-2-4-2     دیدگاه تخریب و برخورد قهرآمیز. 40

2-2-4-3    دیدگاه بنیادگرا 41

2-2-4-4     دیدگاه اصلاح طلب... 41

2-2-5 روش های اساسی تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری.. 42

2-2-5-1 روش ارتقای کیفیت سکونت... 42

2-2-5-2 روش تامین زمین و خدمات... 44

2-2-5-3  اعطای کمک های مالی.. 46

2-2-5-4 راهبرد توانمندسازی.. 48

2-2-5-5   احداث شهرهای جدید. 50

2-2-5-6  ایجاد شرکت های تعاونی و سیاست تشکل پذیری.. 51

2-2-5-8   ایجاد خانه های ارزان قیمت... 53

2-2-6  پارامترهای موثر بر تامین مسکن گروه های کم درآمد: 54

2-2-6-1 پارامترهای اقتصادی: 55

2-2-6-1-1 وام های مسکن با بهره کم. 55

2-2-6-1-2 میزان درآمد خانوار. 55

2-2-6-1-3 استفاده از اعتبارات بانکی.. 56

2-2-6-1-4 هزینه حمل و نقل عمومی.. 56

2-2-6-1-5 هزینه های جانبی مسکن.. 56

2-2-6-2 پارامترهای کالبدی.. 57

2-2-6-2-1  نوع مصالح ساختمانی.. 57

2-2-6-2-1-1  کیفیت واحدهای مسکونی.. 57

2-2-6-2-1-2  رعایت حریم معابر در ساخت و سازها 57

2-2-6-2-1-3  بهسازی معابر شهری.. 57

2-2-6-2-1-4  استحکام مسکن در برابر زلزله. 58

2-2-6-2-1-5  تعمیرات جزئی یا اساسی در واحد مسکونی.. 58

2-2-6-2-1-6  تعداد اتاق در واحد مسکونی.. 58

2-2-6-2-1-7  دسترسي مناسب به شبكه حمل و نقل عمومي شهري.. 58

2-2-6-2-1-8 نحوه دسترسي به خدمات امنيتي _  انتظامي.. 59

2-2-6-2-1-9  نحوه دسترسي به مراكز آموزشي.. 59

2-2-6-2-1-10  نحوه دسترسي به مدارس... 59

2-2-6-2-1-11  نحوه دسترسي به مراكز خريد. 59

2-2-6-2-1-12  نحوه دسترسي به مراكز بهداشتی، درمانی.. 59

2-2-6-3 پارامترهای اجتماعی- فرهنگی.. 60

2-2-6-3-1 الگوی معماری به کار رفته. 60

2-2-6-3-2 امنیت جانی و مالی در محله. 60

2-2-6-3-3 همکاری و تعامل شهروندان برای پیشرفت امور شهری.. 60

2-6-3-4   احساس آسایش و آرامش در واحد مسکونی.. 61

2-2-6-4 مدیریتی.. 62

2-2-6-4-1  ساخت و ساز مسکن بر اساس مجوز و  نقشه. 62

2-2-6-4-2  خدمات مربوط به تأمين آب، برق، گاز، تلفن.. 62

2-2-6-7 پارامترهای زیست محیطی.. 62

2-2-6-7-1 ميزان شرايط زيست محيطي و آلودگي هوا 63

2-2-6-7-2 شرایط جمع آوری زباله های شهری.. 63

3-2 چارچوب نظری تحقیق: 64

4 -2  نمونه هاي اجراي طرحهاي " استراتژي توسعه شهري"CDS  با هدف تأمين مسكن اقشار کم درآمد. 66

فصل سوم : روش شناسی.. 72

3-1 روش تحقیق.. 72

3-1-1 جامعه آماری و حجم نمونه. 73

3-2- تحلیل روایی داده های تحقیق.. 73

3-3- تحلیل پایایی داده های تحقیق.. 73

3-4   روش  شناسی.. 73

3-4-1  طیف لیکرت... 73

3-4-2  روش آلفاي كرونباخ.. 74

3-4-3 فرمول کوکران. 75

3-4-4 آزمون F   تست: 76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 78

1-4مشخصات عمومی شهر کرج: 78

4-2 موقعیت و تقسیمات کشوری کرج.. 81

4-3 مطالعات تاریخی: 82

4-3-1 ریشه‌یابی نام کرج.. 82

4-3-2 پیشینه تاریخی.. 82

4-4 ویژگیهای اقلیمی  کرج: 85

4-4-1  بارندگی شهرستان کرج: 86

4-4-2 دمای شهرستان کرج: 86

4-4-3 توپوگرافي و ويژگي هاي خرد اقليمي: 87

4-4-4 پوشش گیاهی: 87

4-5 مطالعات اجتماعی شهر کرج.. 89

4-6  مطالعات جمعیتی شهر کرج.. 90

4-6-1    ویژگی های جمعیتی مناطق شهرداری کرج.. 90

4-6-2   جمعیت شهر کرج و روستاهای اطراف... 91

4-6-3  بررسی تعداد افراد خانوار. 92

4-6-4 بعد خانوار: 93

4-6-5 تعداد مهاجران: 93

4-7 مطالعات اقتصادی شهر کرج: 94

4-7-1 توزیع فعالیتها در  شهر کرج: 95

4-7-2  وضعیت مشاغل در شهرکرج.. 97

4-7-3  نرخ اشتغال: 97

4-8 مطالعات کالبدی: 101

4-8-1 بررسی جمعیت و مساحت مناطق کرج.. 101

4-8-2  مطالعات مسکن در  شهر کرج.. 112

4-8-2-1 مالکیت زمین.. 112

4-8-2-2 دانه بندی قطعات: 113

4-8-2-3  تعداد واحدهای مسکونی: 115

4-9 جدول SWOT.. 116

4-10  معرفي مناطق كرج.. 117

4-11  بررسی محلات شهر کرج.. 119

4-12  بررسی هزینه مسکن در سبد خانوار در شهر کرج.. 119

4-13  متوسط قیمت زمین و مسکن در مناطق کرج.. 121

4- 14 یافته های تحقیق: 122

4-14-1 محدوده سنی حجم نمونه آماری.. 122

4-14-2 سطح تحصیلات حجم نمونه آماری.. 123

4-14-3 سطح درآمدی حجم نمونه آماری.. 123

4-14-4 نوع استفاده از مسکن در حجم نمونه آماری.. 124

4-14-5 رده شغلی در حجم نمونه آماری: 126

4-14-6 تعداد اتاق در  واحد مسکونی در حجم نمونه آماری: 127

4-14-7 _  آزمون تحلیل آماره آزمون F  در میزان رضایت ساکنین از مولفه های سیاست های مسکن کم درآمد. 128

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات... 133

5-1 جمع بندی و نتیجه گیری.. 133

5-2 آزمون فرضیات... 136

5-3 پیشنهادات... 138

5-3-1 پیشنهادات کاربردی.. 138

5-3-2  پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 139

منابع و مآخذ: 140پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
CDS_350688_1163.zip3.8 MB